Technikum Kolejowe w Bydgoszczy 

ul. Unii Lubelskiej 4C

85-059 Bydgoszcz  

tel. +48 52 584 10 09, +48 52 584 10 01

tel. kom. +48 697 272 000

    e-mail: rekrutacja@kolejowe.edu.pl 

e-mail: dyrektor@kolejowe.edu.pl

    www.kolejowe.edu.pl

 

Działające przy Bydgoskiej Szkole Wyższej Technikum Kolejowe oraz jego założenia programowe nawiązują do kilkudziesięcioletniej tradycji dawnej placówki kształcącej kolejarzy. Gwarancją tego jest zarówno najlepsza kadra rekrutująca się spośród nauczycieli byłego Technikum, jak i zobowiązania zawarte w liście intencyjnym pomiędzy PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. a Technikum Kolejowym.

 

Kształcimy w zawodach:

Technik dróg i mostów kolejowych – wspomaga opracowanie projektów wykonawczych, technicznych, geodezyjnych oraz sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych. Zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami.

 

 

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym – zna podstawowe zasady systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) i jego części składowych: GSM-R przeznaczonej do celów m.in. lokalizacji, telemetrii i telematyki oraz ETCS służącego do sygnalizacji kabinowej i automatyzacji procesu prowadzenia pociągów.

 

 

Technik transportu kolejowego – organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób.

 

Technik elektroenergetyk transportu szynowego – odpowiada za prace przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia ich bezawaryjnej pracy oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen