Ludzie - największy kapitał branży
kolejowej w Polsce!

Stanisław Zimnoch

właściciel KOL-DROG

 

Stanisław Zimnoch (ur. 1935 r.), doktor nauk technicznych jest absolwentem Wydziału Komunikacji Politechniki Warszawskiej (1960 r.), specjalizującym się w drogach żelaznych. Z okazji 50.  rocznicy ukończenia studiów otrzymał ZŁOTY DYPLOM tej zasłużonej polskiej uczelni.

 

Staż pracy rozpoczął w 1960 r. w białostockim oddziale Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 1  w Warszawie, Uczestnicząc w trasowaniu linii kolejowej między Sokółką a Augustowem, pracach przy  budowie samodzielnej bocznicy kolejowej dla potrzeb wojska, a także w rozbudowie stacji Białystok. W następnym roku zatrudnił się w przedsiębiorstwie PKP, gdzie odbył kolejny, wymagany staż pracy w DOKP w Olsztynie, a po zdaniu egzaminu referendarskiego (1 czerwca 1962 r.), został  kontrolerem do nadzorowania robót torowych, mostowych i budynków w Oddziale Drogowym Kętrzyn, w którym wkrótce objął funkcję zastępcy naczelnika tego oddziału. Nadzorował wówczas budowę mostu kolejowego nad Kanałem Łuczańskim  w Giżycku oraz przebudowę i modernizację linii kolejowej Kętrzyn-Węgorzewo. Po likwidacji DOKP Olsztyn (1964 r.) otrzymał służbowe przeniesienie do DOKP Gdańsk, a następnie do Dyrekcji Śląskiej w Oddziale Drogowym w Gliwicach. Odpowiadał wówczas za sprawy utrzymania torów i podtorza na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, rozwiązywanie problemów dotyczących szkód górniczych, a także za nadzór przy produkcji tłucznia w kamieniołomach w Złotym Stoku. Rok później został mianowany na stanowisko naczelnika Oddziału Drogowego w Gliwicach. 

 

Niezależnie od pełnionej funkcji, dr S. Zimnoch prowadził zajęcia dydaktyczne w Technikach Kolejowych w Gliwicach i Sosnowcu z przedmiotów zawodowych: technologia i organizacja robót torowych, maszyny torowe i ekonomia transportu. W 1970 r., po 5-ciu latach pracy w DOKP Katowice, na wniosek Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wyraził zgodę na przejście do pracy dydaktyczno-naukowej na tej uczelni. Z PKP otrzymał urlop, z zachowaniem wszystkich świadczeń kolejowych, i z nastaniem kolejnego roku akademickiego rozpoczął zajęcia jako starszy wykładowca na Wydziale Budownictwa w Katedrze Dróg i Mostów. Zajęcia i seminaria prowadził na studiach dziennych i wieczorowych, specjalizując się w zagadnieniach nawierzchni kolejowej oraz technologii i organizacji robót torowych. Był promotorem ponad 30-tu prac dyplomowych. W roku 1976 obronił pracę doktorską, pt. „Unifikacja technologii wymiany szyn na spawane”. Kryterium dopuszczenia tej pracy do obrony była jej weryfikacja w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych Śląska wymiana odcinka toru o dł. 2,5 km na szlaku Łosiów-Brochów w czasie 2h. W następnym roku powierzono mu stanowisko kierownika Zakładu Dróg Żelaznych Politechniki Śląskiej, które piastował przez 10 lat, do czasu przejścia na stanowisko kierownika Zakładu Dróg Kolejowych, zaproponowane przez prof. Henryka Bałucha, dyrektora Centrum Naukowo-Technicznego w Warszawie. Funkcję tą pełnił przez 5 lat, po czym, w grudniu 1992 roku, przeszedł na emeryturę kolejową.

 

Oprócz sprawowania obowiązków administracyjno-organizacyjnych, dr S. Zimnoch aktywnie działał w sferze edukacji, prowadząc różnorodne zajęcia dydaktyczne oraz uczestnicząc w realizacji szeregu prac badawczych. W roku 1977 kierował, ważnymi  dla kolei pracami m.in. przy konstrukcji peronów. W ich wyniku uzyskano tzw. odchylną krawędź przyperonową, co umożliwia pracę oczyszczarek tłucznia w strefie peronów. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane. Na szczególną uwagę w dorobku autora zasługują opracowania i publikacje poświęcone nawierzchniom z polimerów na przejazdach kolejowych w poziomie szyn, a także  konstrukcji klasycznego złącza izolowanego torów zastępującej łubki stalowe łubkami z poliamidów. Polski specjalista od dróg żelaznych napisał  30 artykułów do czasopism branżowych, 18 referatów, które wygłosił na sympozjach i konferencjach naukowych oraz skrypt dydaktyczny dla studentów.

 

Za kreatywność i aktywność zawodową został wyróżniony: Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej”, odznaką Przodujący Kolejarz i Złotą Odznaką SITK oraz odznaczeniem Honorowego Zasłużonego Dawcy Krwi.                                         

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen